Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ[[File:|noicon]]

Danh từ sửa

look /ˈlʊk/

 1. Cái nhìn, cái ngó, cái dòm.
  to have a look at — nhìn đến, ngó đến
 2. Vẻ, vẻ mặt, nét mặt, vẻ ngoài.
  an impressive look — vẻ oai vệ
  good looks — vẻ đẹp, sắc đẹp

Thành ngữ sửa

Động từ sửa

look /ˈlʊk/

 1. Nhìn, xem, ngó, để ý, chú ý.
  look! the sun is rising — nhìn kìa! mặt trời đang lên
 2. Mở to mắt nhìn, giương mắt nhìn.
  don't look like that — đừng giương mắt ra như thế
 3. Ngó đến, để ý đến, đoái đến, lưu ý.
  look that the door be not left open — lưu ý đừng để cửa bỏ ngỏ
 4. Mong đợi, tính đến, toan tính.
  do not look to hear from him for some time — đừng có mong đợi tin gì của nó trong một thời gian nữa
 5. Hướng về, xoay về, quay về, ngoảnh về.
  the room looks west — gian buồng hướng tây
 6. Có vẻ, giống như.
  to look healthy — trông có vẻ khoẻ
  it looks like rain — có vẻ như trời muốn mưa

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa