Tiếng Anh sửa

Trợ động từ sửa

shalt thời tương lai

  1. Động từ chia ở ngôi thứ hai số ít của shall