Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ viə̰ʔk˨˩ʂɨ̰˨˨ jiə̰k˨˨ʂɨ˨˩˨ jiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ viək˨˨ʂɨ̰˨˨ viə̰k˨˨

Danh từ Sửa đổi

sự việc

  1. Cái xảy ra trong đời sống được nhận thức rõ ràng.
    Chứng kiến những sự việc liên quan đến vận mệnh dân tộc (Xuân Thủy)

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi