Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɛt˧˥sɛ̰k˩˧sɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
sɛt˩˩sɛ̰t˩˧

Động từ Sửa đổi

xét

  1. Xem xét.
  2. Nhận xét.

Dịch Sửa đổi

xem xét
nhật xét