Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Trợ động từ

sửa

should thời quá khứ của shall

 1. (Trợ động từ dùng để hình thành thời tương lai trong thời quá khứ ở ngôi 1 số ít & số nhiều).
  I said I should be at home next week — tôi nói là tuần sau tôi sẽ có nhà
 2. (Trợ động từ dùng để hình thành lối điều kiện ở ngôi 1 số ít & số nhiều) .
  I should be glad to come if I could — tôi rất thích đến nếu tôi có thể đến được
 3. (Trợ động từ dùng để hình thành lối lời cầu khẩn) .
  it is necessary that he should go home at once — có lẽ nó cần phải về nhà ngay
 4. (Động từ tình thái dùng để chỉ một sự cần thiết vì nhiệm vụ, dùng ở cả ba ngôi) .
  we should be punctual — chúng ta phải đúng giờ
  there is no reason why aggression should not be resisted — không có lý do gì để không chống lại sự xâm lược
 5. (Động từ tình thái dùng để chỉ một sự ngờ vực) .
  I should hardly think so — tôi khó mà nghĩ như thế

Tham khảo

sửa