Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zi̤˨˩laːm˧˧ ji˧˧laːm˨˩ ji˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟi˧˧

Phó từ sửa

làm gì

  1. từ thường xuất hiện trong các câu hỏi về hành động
    Bạn đang làm gì?

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)