Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 活動.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwa̰ːʔt˨˩ ɗə̰ʔwŋ˨˩hwa̰ːk˨˨ ɗə̰wŋ˨˨hwaːk˨˩˨ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwat˨˨ ɗəwŋ˨˨hwa̰t˨˨ ɗə̰wŋ˨˨

Động từ sửa

hoạt động

 1. Làm những việc khác nhau với mục đích nhất định trong đời sống xã hội.
  Hoạt động nghệ thuật.
  Hoạt động quân sự.
 2. Vận động, cử chỉ, không chịu ngồi im, yên chỗ.
  Một con người thích hoạt động.
 3. Vận động, vận hành để thực hiện chức năng nào hoặc gây tác động nào đó.
  Máy móc hoạt động bình thường.
  Theo dõi hoạt động của cơn bão.

Tham khảo sửa