Tiếng Anh

sửa

Nội động từ

sửa

were (bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)

 1. Thì, là.
  The earth is round — Trái đất (thì) tròn
  He is a teacher — Anh ta là giáo viên
 2. Có, tồn tại, ở, sống.
  there is a concert today — hôm nay có một buổi hoà nhạc
  are you often in town? — anh thường có ở tỉnh không
  to be or not to be, that is the question — sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 3. Trở nên, trở thành.
  they'll be linguists in some years time — vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 4. xảy ra, diễn ra.
  when is the wedding to be — bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 5. Giá.
  this book is five pence — cuốn sách này giá năm xu
 6. Be to phi, định, sẽ.
  what time am I to come? — mấy giờ tôi phi đến
  he is to leave for Hanoi tomorrow — ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 7. (+ động tính từ hiện tại) Đang.
  they are doing their work — họ đang làm việc của họ
 8. (+ động tính từ quá khứ) Bị, được.
  the boy is scolded by his mother — đứa bé bị mẹ mắng
  the house is being built — ngôi nhà đang được xây

Thành ngữ

sửa
 • to have been:
  1. Đã đi, đã đến.
   I've been to Peking once — tôi đã đi Bắc kinh một lần.
   has anyone been during my absence? — trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
   he's been and took my books — (thông tục) cái thằng ấy đã đến và lấy mất sách của mình.
 • to be against: Chống lại.
 • to be for: Tán thành, đứng về phía.

Tham khảo

sửa