Tiếng Anh sửa

 
ball

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

ball (số nhiều balls)

 1. (Hình học) Quả cầu, hình cầu.
 2. Quả bóng, quả ban, quả banh.
 3. Đạn.
 4. Cuộn, búi (len, chỉ...).
 5. Viên (thuốc thú y...).
 6. Buổi khiêu vũ.
  to give a ball — mở một buổi khiêu vũ
  to open the ball — khai mạc buổi khiêu vũ; (nghĩa bóng) bắt đầu công việc
 7. (Kỹ thuật) Chuyện nhăng nhít, chuyện nhảm nhí; chuyện vô lý.
 8. (Số nhiều; lóng) Hòn dái.

Đồng nghĩa sửa

quả cầu

Thành ngữ sửa

Động từ sửa

ball /ˈbɔl/

 1. Cuộn lại (len, chỉ...).
 2. Đóng thành cục tròn; đóng thành khối cầu.
  that horse is not lame but balled — con ngựa này không què nhưng bị đất sét (tuyết...) đóng cục ở chân không chạy được

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa