Tiếng Anh sửa

 
sphere

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

sphere /ˈsfɪr/

 1. Mặt cầu.
 2. (Thơ ca) Bầu trời, vũ trụ; thiên thể.
 3. Khu vực, phạm vi (hoạt động, quyền lực... ); vị trí xã hội; môi trường.
  sphere of action — khu vực ảnh hưởng
  that does not come withing my sphere — việc ấy không thuộc phạm vi quyền lực của tôi
  it is a great mistake ot take him out of his sphere — đưa nó ra khỏi môi trường của nó là một sai lầm lớn

Từ liên hệ sửa

mặt cầu

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

sphere ngoại động từ /ˈsfɪr/

 1. Cho vào trong một mặt cầu.
 2. Làm thành hình dạng mặt cầu.
 3. (Thơ ca) Tâng bốc lên tận mây xanh.

Tham khảo sửa