Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
viə̰ʔk˨˩ zi̤˨˩jiə̰k˨˨ ji˧˧jiək˨˩˨ ji˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
viək˨˨ ɟi˧˧viə̰k˨˨ ɟi˧˧

Danh từ sửa

việc gì

  1. từ phiếm chỉ một hành động

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)