Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwə̰ʔn˨˩ lə̰ːʔj˨˩tʰwə̰ŋ˨˨ lə̰ːj˨˨tʰwəŋ˨˩˨ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwən˨˨ ləːj˨˨tʰwə̰n˨˨ lə̰ːj˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

thuận lợi

  1. Tạo điều kiện dễ dàng cho hành động.
    Hoàn cảnh thuận lợi.

Trái nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi