Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

 • IPA: /ˈdʒɑːb/
  Hoa Kỳ

Danh từ Sửa đổi

job /ˈdʒɑːb/

 1. việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán.
  to make a goof job of it — làm tốt một công việc gì
  to make a bad job of it — làm hỏng một công việc gì
  to work by the job — làm khoán
  old jobs — công việc vặt
 2. (Thông tục) Công ăn việc làm.
  in search of a job — đi tìm công ăn việc làm
  out of job — thất nghiệp
  to lose one's job — mất công ăn việc làm
 3. Việc làm ăn gian lận để kiếm chác.
 4. Việc, sự việc, sự thể; tình hình công việc.
  bad job — việc hỏng toi, việc mất công toi; tình hình công việc xấu
  good job — tình hình công việc làm ăn tốt
 5. thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn).
 6. ghì giật hàm thiếc (làm đau mồn ngựa).

Thành ngữ Sửa đổi

Nội động từ Sửa đổi

job nội động từ /ˈdʒɑːb/

 1. Làm những việc lặt vặt, làm những việc linh tinh; (thông tục) sửa chữa lặt vặt.
 2. Đầu .
 3. Làm môi giới chạy hành xách.
 4. Xoay sở kiếm chác; dở ngon gian lận để kiếm chác.
 5. Buôn bán cổ phần (chứng khoán).
 6. (Job at) Đâm, thúc.

Ngoại động từ Sửa đổi

job ngoại động từ /ˈdʒɑːb/

 1. Thuê (ngựa, xe... ); cho thuê (ngựa, xe... ).
 2. Cho làm khoán; nhận làm khoán (một công việc).
 3. Mua bán đầu (hàng).
 4. Lợi dụng (chức vụ... ) để xoay sở kiếm chác.
 5. Thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn).
 6. Ghì giật hàm thiếc làm đau mồm (ngựa).

Chia động từ Sửa đổi

Nội động từ Sửa đổi

job nội động từ /ˈdʒɑːb/

 1. (+ at) Đâm, [[thúc[dʤoub]]].

Chia động từ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

job (job) /ˈdʒɑːb/

 1. (Kinh thánh) Giốp.
 2. Người chịu đựng đau khổ nhiều; người kiên nhẫn chịu đựng.

Thành ngữ Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Pháp Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

Số ít Số nhiều
job
/dʒɔb/
jobs
/dʒɔb/

job /dʒɔb/

 1. Việc làm kiếm tiền (tạm thời).
  monter le job à quelqu'un — lừa ai
  se monter le job — tự dối mình, có ảo tưởng

Tham khảo Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi