Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧jo˧˥jo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥vo˧˥˧

Từ tương tự sửa

Ngoại động từ sửa

  1. (Miền Nam Việt Nam) Vào.

Phó từ sửa

  1. Không, không có.
    Nhất nam viết hữu, thập nữ viết

Từ nguyên sửa

  • Tiếng Trung Quốc

Thành ngữ sửa

Từ dẫn xuất sửa