Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vo˧˧jo˧˥jo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vo˧˥vo˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Ngoại động từ Sửa đổi

  1. (Miền Nam Việt Nam) Vào.

Phó từ Sửa đổi

  1. Không, không có.
    Nhất nam viết hữu, thập nữ viết

Từ nguyên Sửa đổi

  • Tiếng Trung Quốc

Thành ngữ Sửa đổi

Từ dẫn xuất Sửa đổi