Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

home /ˈhoʊm/

 1. Nhà, chỗ ở.
  to have neither hearth nor home — không cửa không nhà
  to be at home — ở nhà
  not at home — không có nhà; không tiếp khách
 2. Nhà, gia đình, tổ ấm.
  there's no place like home — không đâu bằng ở nhà mình
  make yourself at home — xin anh cứ tự nhiên như ở nhà
  the pleasures of home — thú vui gia đình
 3. Quê hương, tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rún, nước nhà.
  an exile from home — một người bị đày xa quê hương
 4. Chỗ sinh sống (sinh vật).
 5. Nhà (hộ sinh... ), viện (cứu tế, dưỡng lão... ), trại (mồ côi... ).
  convalescent home — trại điều dưỡng
  orphan's home — trại mồ côi
  lying in home — nhà hộ sinh
 6. Đích (của một số trò chơi).

Thành ngữ

sửa

Tính từ

sửa

home /ˈhoʊm/

 1. (Thuộc) Gia đình, ở gia đình, ở nhà.
  home life — đời sống gia đình
  for home use — để dùng trong nhà
 2. (Thuộc) Nước nhà, ở trong nước, nội.
  Home Office — bộ nội vụ
  home trade — bộ nội thương
  home market — thị trường trong nước
 3. Địa phương.
  a home team — đội địa phương (đấu ở sân nhà với một đội ở nơi khác đến)
 4. gần nhà.
 1. (Thuộc)vị trí thứ nhất, đầu tiên
 2. Home trong CNTT có nghĩa là đầu tiên, (thứ) nhất
 3. Phím Home đưa con trỏ màn hình về vị trí đầu tiên của dòng.
 4. Home page trong website: Trang đầu, trang nhất

Thành ngữ

sửa

Phó từ

sửa

home /ˈhoʊm/

 1. Về nhà, trở về nhà, đến nhà, ở nhà.
  to go home — về nhà
  to see somebody home — đưa ai về nhà
  he is home — anh ta đã về đến nhà; anh ta đã ở nhà
 2. Về nước, hồi hương, về quê hương.
  to send someone home — cho ai hồi hương
 3. Trúng, trúng địch; (bóng) chạm nọc, trúng tim đen.
  to strike home — đánh trúng đích, đánh trúng chỗ yếu; chạm đúng nọc
 4. Đến cùng.
  to drive a nail home — đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinh

Thành ngữ

sửa

Nội động từ

sửa

home nội động từ /ˈhoʊm/

 1. Trở về nhà, trở về quê hương (người, chim bồ câu đưa thư... ).
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Có nhà, có gia đình.

Ngoại động từ

sửa

home ngoại động từ /ˈhoʊm/

 1. Cho về nhà, cho hồi hương; đưa về nhà.
 2. Tạo cho (ai... ) một căn nhà, tạo một tổ ấm.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa
 
home

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
home
/hɔm/
homes
/hɔm/

home /hɔm/

 1. Nhà, gia đình.

Tham khảo

sửa

Tham khảo

sửa