Tiếng AnhSửa đổi

 
right
(phải)

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈrɑɪt/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

right (số nhiều rights) /ˈrɑɪt/

 1. Điều tốt, điều phải, điều đứng đắn; điều thiện.
  to make no difference between right and wrong — không phân biệt phải trái thiện ác
  to be in the right — lẽ phải về mình, có chính nghĩa
 2. Quyền.
  to have a (the) right to do something — có quyền làm việc gì
  right to self-determination — quyền tự quyết
  right of work — quyền lao động, quyền có công ăn việc làm
  right to vote — quyền bỏ phiếu
 3. Quyền lợi.
  rights and duties — quyền lợi và nhiệm vụ
 4. (Số nhiều) Thứ tự.
  to put (set) something to rights — sắp đặt vật gì cho có thứ tự
 5. (Thường số nhiều) Thực trạng.
  to know the rights of a case — biết thực trạng của một trường hợp
 6. Bên phải, phía tay phải.
  to keep to the right — đi bên phía tay phải
  from right to left — từ phải sang trái
 7. (Chính trị; the +) Phe hữu, phái hữu.
 8. (Thể dục, thể thao) đánh tay phải (quyền anh).
 9. (Săn bắn) Phát súng bắn phía tay phải.

Tính từSửa đổi

right (so sánh hơn righter, so sánh nhất rightest) /ˈrɑɪt/

 1. Thẳng.
  a right line — một đường thẳng
 2. (Toán học) Vuông.
  right angle — góc vuông
 3. Tốt, đúng, phải, có lý.
  to be right in one's reckonings — tính toán đúng
  to do what is right — làm điều phải
  to be right — có lý, đúng phải
  to set one's watch — right vặn đồng hồ lại cho đúng
  to set oneself right with someone — tự mình làm cho người nào hiểu đúng về người nào hiểu cho đúng về mình
 4. Phải, hữu.
  the right arm — cánh tay phải
  on (at) the right hand — ở phía tay phải; mặt phải (vải...)
 5. Thích hợp, cần phải có.
  the right size — cỡ thích hợp, cỡ cần phải có
  to wait for the right moment — chờ thời cơ thích hợp
 6. Ở trong trạng thái (tinh thần hay vật chất) tốt.
  see if the brakes are all right — hãy xem phanh có hoàn toàn tốt không
  not right in one's head — gàn gàn, hâm hâm

Đồng nghĩaSửa đổi

ở trong trạng thái tốt

Thành ngữSửa đổi

Trái nghĩaSửa đổi

phải, hữu

Phó từSửa đổi

right (không so sánh được) /ˈrɑɪt/

 1. Thẳng.
  right ahead of us — thẳng về phía trước chúng ta
 2. Ngay, chính.
  right in the middle — ở chính giữa
 3. Đúng, phải.
  if I remember right — nếu tôi nhớ đúng
 4. Tốt, đúng như ý muốn.
  if everything goes right — nếu tất cả đều như ý muốn
 5. Đáng, xứng đáng.
  it serves him right! — thật đáng đời hắn ta!
 6. (Trước tính từ hay phó từ) Rất, hoàn toàn.
  you know right well that — anh biết rất rõ ràng
 7. Từ hàm ý tất cả trong một số danh vị.

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

right ngoại động từ /ˈrɑɪt/

 1. Lấy lại cho ngay, lấy lại cho thẳng (hướng đi của ô tô, tàu thuỷ...).
  to right the car — lấy lại hướng đi của chiếc ô tô cho thẳng
  to right onself — lấy lại thăng bằng
 2. Sửa sai, chỉnh đốn lại, uốn nắn lại.
  to right a mistake — sửa một lỗi lầm
  to right a wrong — uốn nắn lại một sự bất công (một điều sai trái)
 3. Bênh vực.
  to right the oppressed — bênh vực những người bị áp bức

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

right nội động từ /ˈrɑɪt/

 1. Lại đứng thẳng lên được; không ngả nghiêng tròng trành (tàu thuỷ).

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi