Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤ːm˨˩ i˧˥haːm˧˧˩˧haːm˨˩ i˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haːm˧˧ i˩˩haːm˧˧˩˧

Danh từ sửa

hàm ý

  1. Phần không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong văn bản hoặc lời nói nhưng có thể suy ra những từ ngữ ấy.
  2. Định nghĩa, ý nghĩa.


Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)