Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈsɑɪn/

  Hoa Kỳ  [ˈsɑɪn]

Danh từSửa đổi

sign /ˈsɑɪn/

 1. Dấu, dấu hiệu, ký hiệu; mật hiệu.
  sign of the cross — dấu thánh giá
  chemical sign — ký hiệu hoá học
  to talk by signs — nói bằng hiệu
  the signs and the countersigns — hiệu hỏi và hiệu đáp, mật hiệu (của một tổ chức)
 2. Dấu hiệu biểu hiện, biểu hiện, tượng trưng, điểm.
  signs of the times — dấu hiệu biểu hiện xu hướng của tình hình
  violence is a signof weakness — bạo lực là biểu hiến sự yếu
  to give a book in sign of friendship — tặng một quyển sách để thể hiện tình hữu nghị
 3. (Y học) Triệu chứng.
 4. Dấu vết (thú săn... ).
 5. Biển hàng, biển hiệu
 6. (Giao thông) Biển báo
 7. Ước hiệu.
  deaf-and-dumb signs — ước hiệu của người câm điếc

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

sign /ˈsɑɪn/

 1. Đánh dấu; (tôn giáo) làm dấu.
 2. tên, viết ký hiệu, viết dấu hiệu.
  to sign a contract — ký một hợp đồng
  he signs au usual with a red star — anh ấy vẫn thường vẽ một ngôi sao đỏ làm ký hiệu
 3. Ra hiệu, làm hiệu.
  to sign assent — ra hiệu đồng ý
  to sign to someone to do something — ra hiệu cho ai làm việc gì

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi