Tiếng Việt sửa

Danh từ sửa

hiệu

  1. Dạng viết khác của kí hiệu.