dưới nhiều hình thức.

  1. Làm cho thấy

Tham khảoSửa đổi