Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

form (số nhiều forms)

 1. Hình, hình thể, hình dạng, hình dáng.
 2. (Triết học) Hình thức, hình thái.
  form and contenthình thức và nội dung
 3. Hình thức (bài văn... ), dạng.
  in every form — dưới mọi hình thức.
 4. (Ngôn ngữ học) Hình thái.
  correct forms of words — hình thái đúng của từ
  negative form — hình thái phủ định
  affirmative form — hình thái khẳng định
  determinative form — hình thái hạn định
 5. Lớp.
  the sixth form — lớp sáu
 6. Thể thức, nghi thức, thủ tục, lề thói.
  in due form — theo đúng thể thức.
  good form — cách cư xử đúng lề thói.
  bad form — cách cư xử không đúng lề thói.
 7. Biểu mẫu, mẫu đơn.
  Create an online form
  Tạo biểu mẫu trực tuyến.
 8. (Thể dục, thể thao) Tình trạng sức khoẻ.
  in form — sức khoẻ tốt, sung sức
  out of form — không khoẻ, không sung sức
 9. Sự phấn khởi.
  to be in great form — rất phấn khởi
 10. Ghế dài.
 11. (Ngành in) Khuôn.
 12. Hang thỏ.
 13. (Điện học) Ắc quy.
 14. (Ngành đường sắt) Sự ghép, sự thiết lập (đoàn toa xe lửa).
 15. (Tin học) Biểu mẫu.
  XML Form Document - Tài liệu biểu mẫu XML

Ngoại động từ sửa

form ngoại động từ /ˈfɔrm/

 1. Làm thành, tạo thành, nặn thành.
 2. Huấn luyện, rèn luyện, đào tạo.
  to form the mind — rèn luyện trí óc
 3. Tổ chức, thiết lập, thành lập.
  to form a class for beginners in English — tổ chức một lớp cho người bắt đầu học tiếng Anh
  to form a new government — thành lập chính phủ mới
  to form an alliance — thành lập một liên minh
 4. Phát thành tiếng, phát âm (từ).
 5. Nghĩ ra, hình thành (ý kiến... ).
  to form a plan — hình thành một kế hoạch
  to form an idea — hình thành ý nghĩ, có ý nghĩ
 6. Gây, tạo được; nhiễm (thói quen).
 7. (Ngôn ngữ học) Cấu tạo (từ).
 8. (Quân sự) Xếp thành.
  to form line — xếp thành hàng
 9. (Ngành đường sắt) Ghép, thiết lập (đoàn toa xe lửa).

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

form nội động từ /ˈfɔrm/

 1. Thành hình, được tạo thành.
  his habit is forming — thói quen của anh ta đang thành nếp
 2. (Quân sự) Xếp thành hàng.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa