Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈɔr.dɜː/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

order /ˈɔr.dɜː/

 1. Thứ, bậc, ngôi, hàng, cấp, loại, giai cấp.
  the higher order — giai cấp trên
  all orders and degree of men — người ở mọi tầng lớp
  close order — (quân sự) hàng xếp mau
  open order — (quân sự) hàng xếp thưa
 2. (Toán học) Bậc.
  equation of the first order — phương trình bậc một
 3. Thứ tự.
  in alphabetical order — theo thứ tự abc
  to follow the order of events — theo thứ tự của sự kiện
 4. Trật tự, nội quy, thủ tục (ở nghị viện, ở hội trường... ).
  to restore law and order — lập lại an ninh và trật tự
  to call to order — nhắc phải theo đúng nội quy

Từ dẫn xuất

sửa

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

order ngoại động từ /ˈɔr.dɜː/

 1. Ra lệnh.
  to order an enquiry — ra lệnh điều tra
  to be ordered to the dront — được lệnh ra mặt trận
  to be ordered abroad — được lệnh ra nước ngoài
 2. Chỉ dẫn; cho, cho dùng (thuốc... ).
  the doctor ordered a purge — bác sĩ cho uống thuốc xổ
 3. Gọi (món ăn, thức uống... ), bảo người hầu đưa (thức ăn... ); đặt (hàng... ).
  to order two roast chickens and five bottles of beer — gọi hai con gà quay và năm chai bia
 4. Định đoạt (số mệnh... ).
 5. (Từ cổ,nghĩa cổ) Thu xếp, sắp đặt.

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa