Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mə̰ʔjŋ˨˩ lə̰ʔjŋ˨˩mḛn˨˨ lḛn˨˨məːn˨˩˨ ləːn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
meŋ˨˨ leŋ˨˨mḛŋ˨˨ lḛŋ˨˨

Danh từ Sửa đổi

mệnh lệnh

  1. Lời truyền từ cấp trên xuống bảo làm một việc gì.
    Bộ đội nhận được mệnh lệnh tấn công.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi