Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰa̰ːw˧˩˧ lwə̰ʔn˨˩tʰaːw˧˩˨ lwə̰ŋ˨˨tʰaːw˨˩˦ lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaːw˧˩ lwən˨˨tʰaːw˧˩ lwə̰n˨˨tʰa̰ːʔw˧˩ lwə̰n˨˨

Động từ sửa

thảo luận

  1. Trao đổi ý kiến về một vấn đề, có phân tích lí lẽ.
    Thảo luận kế hoạch công tác.
    Thảo luận rất sôi nổi.

Tham khảo sửa