Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈdænts/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

dance /ˈdænts/

 1. Sự nhảy múa; sự khiêu vũ.
 2. Bài nhạc nhảy; điệu nhạc khiêu vũ.
 3. Buổi liên hoan khiêu vũ.

Thành ngữ sửa

Nội động từ sửa

dance nội động từ /ˈdænts/

 1. Nhảy múa, khiêu vũ.
 2. Nhảy lên, rộn lên; nhún nhảy, rung rinh, bập bềnh, rập rình.
  her heart danced with joy — lòng cô ta rộn lên sung sướng
  to dance for joy — nhảy lên vì sung sướng
  a boat dancing on the waves — con thuyền bập bềnh trên sóng
  the leaves are dancing in the wind — lá cây rung rinh trong gió

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

dance nội động từ /ˈdænts/

 1. Nhảy.
  to dance the tango — nhảy điệu tăngô
 2. Làm cho nhảy múa.
 3. Tung tung nhẹ, nhấc lên nhấc xuống.
  to dance a baby in one's arms — tung tung nhẹ em bé trong tay

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa