Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

tear (số nhiều tears)

 1. Nước mắt, lệ.
  • to shed tears — rơi lệ, nhỏ lệ
  • to weep tears of joy
   mừng chảy nước mắt
   mừng phát khóc.
  • to move to tears
   làm cho cảm động ứa nước mắt.
  • to keep back one's tears — cầm nước mắt
  • full of tears; wet with tears
   đẫm nước mắt
 2. Giọt (nhựa... ).

Danh từ sửa

tear /ˈtɪr/

 1. Chỗ rách, vết rách.
 2. (Thông tục) Cơn giận dữ.
 3. (Thông tục) Cách đi mau.
  to go full tears — đi rất mau
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) cuộc chè chén say sưa.

Thành ngữ sửa

 • on a tear:
  1. Đang có trớn, thường là thành công. Thỉnh thoảng cũng được dùng (có ý hơi châm biếm) để chỉ trớn thất bại.
   He won for bike races in a row - he's on a tear — Anh ta thắng bốn cuộc đua xe đạp liên tiếp - anh ta đang có đà.

Ngoại động từ sửa

tear ngoại động từ tore; torn /ˈtɪr/

 1. , làm rách.
  to tear a piece of paper in two — xé một tờ giấy làm đôi
  an old and torn coat — một cái áo cũ rách
 2. Làm toạc ra, cắt sâu, làm đứt sâu.
  to tear one's hand on a nail — bị một cái đinh làm toạc tay
 3. Kéo mạnh, giật.
  to tear one's hair — giật tóc, bứt tóc

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

tear nội động từ /ˈtɪr/

 1. Rách, .
  paper tears easily — giấy dễ rách

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa