Tiếng Anh

sửa
 
all

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

all /ˈɔl/

 1. Tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi.
  all my life — suốt đời tôi, trọn đời tôi
  all day — suốt ngày
  with all speed — hết tốc độ
  for all that — mặc dù tất cả những cái đó
  all Vietnam — toàn nước Việt Nam
  in all respects — về mọi phương diện

Danh từ

sửa

all /ˈɔl/

 1. Tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, toàn bộ.
  all of us — tất cả chúng tôi; tất cả chúng ta
  all is over! — thế là xong tất cả!
  all are unanimous to vote — tất cả đều nhất trí bầu
  that's all I know — đó là tất cả những điều tôi biết
  all but he — tất cả trừ nó ra

Thành ngữ

sửa
 • above all: Xem Above
 • after all: Xem After
 • all but:
  1. Gần như, hầu như, suýt.
   all but impossible — gần như không thể làm được
   he was all but drowned — hắn suýt chết đuối
 • all and sundry: Toàn thể và từng người một, tất cả và từng cái một.
 • all one:
  1. Cũng vậy thôi.
   it's all one to me — đối với tôi thì cái đó cũng vậy thôi
   at all — chút nào, chút nào chăng
   I don't know him at all — tôi không biết hắn ta một chút nào
   in all — tổng cộng, tất cả, cả thảy
 • not at all:
  1. Không đâu, không chút nào.
  2. Không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình).
 • nothing at all: Không một chút nào, không một gì.
 • once for all: Xem Once
 • one and all: Tất cả không trừ một ai; tất cả không trừ một cái gì.

Phó từ

sửa

all /ˈɔl/

 1. Hoàn toàn, toàn bộ, tất cả, trọn vẹn.
  to be dressed all in white — mặc toàn trắng
  that's all wrong — cái đó sai cả rồi

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa