Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ luk˧˥mo̰k˨˨ lṵk˩˧mok˨˩˨ luk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ luk˩˩mo̰t˨˨ luk˩˩mo̰t˨˨ lṵk˩˧

Tính từ sửa

một lúc

  1. dùng để chỉ một thời gian nào đó nhất định.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)