Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈwʌns/, /ˈwʌnts/
  Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Phó từ sửa

once (không so sánh được)

 1. Một lần.
  once or twice — một hay hai lần
  once more — một lần nữa
 2. Một khi.
  when once he understands — một khi nó đã hiểu
 3. Trước kia, xưa kia.
  once upon a time — ngày xửa, ngày xưa
 4. Đã có một thời.
  once famour artist — nghệ sĩ nổi danh một thời

Thành ngữ sửa

Liên từ sửa

once

 1. Khi , ngay khi, một khi.
  once he hesitates we have him — một khi nó do dự là ta thắng nó đấy

Danh từ sửa

once (không đếm được)

 1. Một lần.
  once is enough for me — một lần là đủ đối với tôi

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɔ̃s/
 •   France (Paris)

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
once
/ɔ̃s/
onces
/ɔ̃s/

once gc /ɔ̃s/

 1. Aoxơ (đơn vị đo lường Anh bằng 20,35 gam).
 2. (Lịch sử) Ôngxơ (đơn vị đo lường Pháp xưa bằng 30,6 gam).
  une once de — (thân mật) một chút, một ý
  Pas une once de bons sens — không một chút lương tri

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
once
/ɔ̃s/
onces
/ɔ̃s/

once gc /ɔ̃s/

 1. (Động vật học) Báo tuyết.

Tham khảo sửa