Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ə.ˈbəv/
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

above /ə.ˈbəv/

 1. Trên đầu, trên đỉnh đầu.
  clouds are drifting above — mây đang bay trên đỉnh đầu
 2. Ở trên.
  as was started above — như đã nói rõ ở trên
  as was remarked above — như đã nhận xét ở trên
 3. Trên thiên đường.
 4. Lên trên; ngược dòng (sông); lên gác.
  a staircase leading above — cầu thang lên gác
  you will find a bridge above — đi ngược dòng sông anh sẽ thấy một cái cầu
 5. Trên, hơn.
  they were all men of fifty and above — họ tất cả đều năm mươi và trên năm mươi tuổi
  over and above — hơn nữa, vả lại, ngoài ra

Giới từ

sửa

above /ə.ˈbəv/

 1. Ở trên.
  the plane was above the clouds — máy bay ở trên mây
 2. Quá, vượt, cao hơn.
  this work is above my capacity — công việc này quá khả năng tôi
  he is above all the other boys in his class — nó vượt tất cả những đứa trẻ khác trong lớp
 3. Trên, hơn.
  to value independence and freedom above all — quý độc lập và tự do hơn tất cả
  above all — trước hết là, trước nhất là, trước tiên là

Thành ngữ

sửa
 • above oneself:
  1. Lên mặt.
  2. Phởn, bốc.
   to keep one's head above water — giữ cho mình được an toàn; giữ khỏi mang công mắc nợ

Tính từ

sửa

above /ə.ˈbəv/

 1. Ở trên, kể trên, nói trên.
  the above facts — những sự việc kể trên
  the above statements — những lời phát biểu ở trên

Danh từ

sửa

above /ə.ˈbəv/

 1. The above cái ở trên; điều kể trên; điều nói trên.

Tham khảo

sửa