Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈɡɹɑːs/
  Anh
  Anh
  Hoa Kỳ (California)

Danh từ

sửa

grass /ˈɡɹɑːs/

 1. Cỏ.
 2. Bãi cỏ, đồng cỏ.
 3. Bãi cỏ, thảm cỏ (ở công viên).
  please keep off the grass; do not walk on the grass — xin đừng đi lên cỏ, xin đừng giẫm lên bãi cỏ
 4. (Số nhiều) Cây thân cỏ.
 5. (Ngành mỏ) Mặt đất.
  to bring ore to grass — đưa quặng lên mặt đất
 6. (Lóng) Măng tây.
 7. (Thông tục) Mùa xuân.
  she will be two years old next grass — mùa xuân sang năm nó sẽ lên hai

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

grass ngoại động từ /ˈɡɹɑːs/

 1. Để cỏ mọc; trồng cỏ.
 2. Đánh ngã sóng soài.
 3. Bắn rơi (chim); kéo () về đất liền; đưa (quặng) lên mặt đất.
 4. Căng (vải...) trên cỏ để phơi.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa