Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

grassing

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của grass

Chia động từSửa đổi