Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ (California)

Danh từ sửa

fort (số nhiều forts)

 1. (Quân sự) Pháo đài, công sự.
 2. (Quân sự) Vị trí phòng thủ.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  Pháp (Paris)
  Canada

(Không chính thức)

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực fort
/fɔʁ/
forts
/fɔʁ/
Giống cái forte
/fɔʁt/
fortes
/fɔʁt/

fort /fɔʁ/

 1. Khỏe, mạnh.
  Un homme grand et fort — một người to và khỏe
  Un coup très fort — một cú rất mạnh
  Temps fort — (âm nhạc) phách mạnh
  Une armée forte — một đội quân mạnh
 2. To, lớn, đẫy.
  Une femme un peu forte — một người đàn bà hơi đẫy
  Une forte pluie — trận mưa to
  Une forte somme — món tiền lớn
 3. Chắc, bền, nặng.
  étoffe forte — vải chắc
  Terre forte — đất nặng (làm sét)
 4. Nặng, đặc, nồng, nặng mùi.
  Thé fort — chè đặc
  Tabac fort — thuốc lá nặng
  Fromage fort — pho mát nặng mùi
 5. Nặng nề.
  Forte tâche — công việc nặng nề
 6. (Nghĩa bóng) Đầy nghị lực.
  Une âme forte — một tâm hồn đầy nghị lực
 7. Quá, quá đáng.
  La plaisanterie est un peu forte — câu nói đùa hơi quá
 8. Giỏi.
  Fort en mathématiques — giỏi toán
  avoir affaire à forte partie — gặp đối thủ mạnh
  à plus forte raison — huống chi
  cela est plus fort que moi — tôi không thể làm khác được
  c’est fort!; c’est un peu fort! ; c’est un peu fort de café! — (thân mật) thật quá lắm!
  c’est plus fort que de jouer au bouchon — (thân mật) lạ lùng quá, khó hiểu quá
  ce n'est pas fort — không thông minh đâu
  en dire de fortes — nói tầm bậy
  esprit fort — xem esprit
  fort de — cậy vào, ỷ vào
  fort en gueule — nói bô bô; chỉ giỏi nói
  forte tête — kẻ bướng bỉnh
  le plus fort, c’est que — thật lạ là, khổ nỗi là
  se faire fort de — tự cho là có thể
  se porter fort pour quelqu'un — bảo đảm cho ai

Trái nghĩa sửa

Phó từ sửa

fort /fɔʁ/

 1. Mạnh; to.
  Frapper fort — đập mạnh
  crier fort — kêu to
 2. Nhiều, lắm; rất.
  J'en doute fort — tôi ngờ việc ấy lắm
  Il aura fort à faire pour vous convaincre — hắn còn phải tốn công nhiều mới thuyết phục được anh
  un homme fort riche — một người rất giàu
  aller fort — (thân mật) nói quá, làm quá

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
fort
/fɔʁ/
forts
/fɔʁ/

fort /fɔʁ/

 1. Đồn lũy.
 2. Kẻ mạnh.
  Protéger le faible contre le fort — che chở kẻ yếu chống kẻ mạnh
 3. Mặt mạnh, sở trường.
  L’algèbre est son fort — đại số là sở trường của anh ta
 4. Lúc cực độ, lúc cao nhất, lúc mạnh nhất.
  Au fort de la tempête — lúc cơn bão mạnh nhất
  Au fort de l’été — vào giữa mùa hè
 5. (Hàng hải) Chỗ rộng nhất (của lòng tàu).
  fort des Halles — người khuân vác ở chợ lớn Pa-ri

Tham khảo sửa