Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực faible
/fɛbl/
faibles
/fɛbl/
Giống cái faible
/fɛbl/
faibles
/fɛbl/

faible /fɛbl/

 1. Yếu.
  Enfant faible de constitution — đứa trẻ thể trạng yếu
 2. Không chắc, không bền.
  Corde faible — dây không chắc
 3. Nhu nhược, thiếu nghị lực.
  Esprit faible — tinh thần nhu nhược
 4. Không vững, đuối.
  Raisonnement faible — lập luận không vững
 5. Không kiên cố.
  Place faible — vị trí không kiên cố
 6. Ít ỏi.
  Revenu faible — lợi tức ít ỏi
 7. Kém.
  Elève faible en mathématiques — học trò kém về toán

Trái nghĩa

sửa

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít faible
/fɛbl/
faibles
/fɛbl/
Số nhiều faible
/fɛbl/
faibles
/fɛbl/

faible /fɛbl/

 1. Người yếu.
  Aider les faibles — giúp đỡ người yếu

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
faible
/fɛbl/
faibles
/fɛbl/

faible /fɛbl/

 1. Chỗ yếu, mặt yếu.
  Le faible d’une place — chỗ yếu của một vị trí
 2. Nhược điểm.
  Le jeu est son faible — mê cờ bạc là nhược điểm của hắn
 3. Sở thích.
  Il avoue son faible pour le café — anh ấy thú nhận là có sở thích đối với cà phê

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa