Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Ngoại động từ sửa

tell ngoại động từ told /ˈtɛɫ/

 1. Nói, nói với, nói lên, nói ra.
  to tell the truth — nói sự thật
  to tell someone something — nói với ai điều gì
 2. Nói cho biết, bảo.
  we are told that... — người ta nói với chúng tôi rằng..., người ta bảo chúng tôi rằng...
 3. Chỉ cho, cho biết.
  to tell the way — chỉ đường cho
  to tell the time — chỉ giờ
 4. Biểu thị, biểu lộ, tỏ.
  her face told her joy — nét mặt cô ta biểu lộ nỗi vui mừng
 5. Kể, thuật lại.
  to tell a story — kể một câu chuyện
 6. Xác định, phân biệt.
  to tell the difference — xác định sự khác nhau
  to tell right from wrong — phân biệt phải trái
 7. Khẳng định, cả quyết.
  I can tell you it's not easy — tôi khẳng định với anh cái đó không dễ đâu
 8. Biết.
  tell him to come — bảo nó đến
 9. Tiết lộ, phát giác.
  to tell a secret — tiết lộ một điều bí mật
 10. Đếm, lần.
  to tell the votes — kiểm phiếu
  to tell one's beads — lần tràng hạt
  all told — tất cả, cả thảy

Nội động từ sửa

tell nội động từ /ˈtɛɫ/

 1. Nói về.
 2. Ảnh hưởng đến, có kết quả.
  it tells upon his health — điều đó ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ta

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
tell
/tɛl/
tell
/tɛl/

tell /tɛl/

 1. (Khảo cổ học) phế tích.

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa