Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Xấu, không tốt, tồi.
  it is wrong to speak ill of one's companion — nói xấu bạn là không tốt
 2. Trái, ngược.
  in the wrong sense — trái chiều, ngược
  the wrong side — mặt trái
  wrong side foremost — ngược, trước ra sau
  wrong side out — trái, trong ra ngoài
  wrong side up — ngược, trên xuống dưới
 3. Sai, không đúng, lầm; trái lý, sai trái.
  my watch is wrong — đồng hồ tôi không đúng
  wrong use of a word — sự dùng từ sai
  to be wrong — trái lý, sai
 4. Không ổn.
  there is something wrong with him — anh ta có điều gì không ổn
  what's wrong with that? — được cả, không có gì không ổn phải không?

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Sai, không đúng, không đáng, bậy.
  to do a sum wrong — làm sai một bài tính
 2. Lạc.
  to lead someone wrong — dẫn ai lạc đường

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

wrong /ˈrɔŋ/

 1. Điều xấu, điều không tốt, mặt xấu, cái xấu.
  to make wrong right — làm cho cái xấu thành tốt
  to know right from wrong — biết phân biệt phải trái
 2. Điều sai trái, điều bất công.
  to be in the wrong — trái
  to put someone in the wrong — đổ cái sai cho ai
 3. (Pháp lý) Điều thiệt hại, điều tổn hại.
  to do somebody wrong — làm hại ai

Ngoại động từ sửa

wrong ngoại động từ /ˈrɔŋ/

 1. Làm hại, làm thiệt hại (người nào).
 2. Đối đãi bất công (với người nào).
 3. Chụp mũ, gán cho những động cơ không tốt.

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa