Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

  1. đá.