Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

sort /ˈsɔrt/

 1. Thứ, loại, hạng.
  a new sort of bicycle — một loại xe đạp mới
  people of every sort and kind — người đủ hạng
  these sort of men — (thông tục) những hạng người đó
  of sorts — linh tinh, lẫn lộn (kiểm kê)
 2. (Từ cổ,nghĩa cổ) Kiểu, cách.
  in courteous sort — kiểu lịch sự lễ phép
  in some sort — trong một chừng mực nào đó
 3. (Ngành in) Bộ chữ.

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

sort ngoại động từ /ˈsɔrt/

 1. Lựa chọn, sắp xếp, phân loại.
  to sort out those of the largest size — chọn loại lớn nhất ra
  to sort ore — tuyển quặng

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

sort nội động từ /ˈsɔrt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Phù hợp, thích hợp.
  his actions sort well with his profession — những hành động của anh ta rất phù hợp với nghề nghiệp của anh ta

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
sort
/sɔʁ/
sorts
/sɔʁ/

sort /sɔʁ/

 1. Số mệnh, số phận.
  Les caprices du sort — số mệnh oái oăm
  un sort enviable — một số phận đáng thèm thuồng
 2. Thân phận, cảnh ngộ, hoàn cảnh sinh hoạt.
  Améliorer le sort du peuple — cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của nhân dân
 3. Sự rủi may.
  Le sort décidera — sẽ tùy sự rủi may
 4. Lời phù chú, câu ếm.
  Jeter un sort sur quelqu'un — đọc một câu ếm người nào
 5. (Số nhiều) (sử học) thẻ, thăm.
  Tirer des sorts — xóc thẻ
  faire un sort à quelque chose — làm nổi bật+ (thân mật) tận hưởng, ăn hết, nốc hết
  Faire un sort à un poulet — ăn hết con gà
  le sort en est jeté — xem jeter
  tenter le sort — cầu may
  tirer au sort — rút thăm

Tham khảo sửa