Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈsɛ.p(ə.)ˌreɪt/

Tính từ

sửa

separate /ˈsɛ.p(ə.)ˌreɪt/

 1. Riêng rẽ, rời, không dính với nhau.
  the two questions are essentially separate — về căn bản, hai vấn đề đó không dính với nhau
  separate estate — của riêng (của đàn bà có chồng)
  separate maintenance — tiền cấp cho vợ (sau khi đã thoả thuận không ở với nhau nữa)

Danh từ

sửa

separate /ˈsɛ.p(ə.)ˌreɪt/

 1. Vặt rời.
 2. Bản in rời (bài trích ở báo... ).
 3. Quần lẻ, áo lẻ (của đàn bà).

Động từ

sửa

separate /ˈsɛ.p(ə.)ˌreɪt/

 1. Làm rời ra, phân ra, chia ra.
  to separate something into parts — chia vật gì ra làm nhiều phần
 2. Tách ra, gạn ra...
  to separate the milk — gạn kem ở sữa ra
 3. Phân đôi, chia đôi.
  this range of mountain separates the two countries — dãy núi này chia đôi hai nước
 4. Chia tay, rời.
  to separate from somebody — chia tay ai
 5. Phân tán, đi mỗi người một ngả.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa