Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vəːj˧˥ ɲaw˧˧jə̰ːj˩˧ ɲaw˧˥jəːj˧˥ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəːj˩˩ ɲaw˧˥və̰ːj˩˧ ɲaw˧˥˧

Phó từ sửa

với nhau

  1. cùng nhau trong một tập hợp sự vật hoặc hành động

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)