Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈɪn.trɪst/, /ˈɪn.tə.ˌrɛst/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

interest (số nhiều interests) /ˈɪn.trɪst/

 1. Sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý.
  a question of great interest — một vấn đề đáng chú ý
 2. Sự thích thú; điều thích thú.
 3. Tầm quan trọng.
  a matter of great interest — một việc quan trọng
 4. Quyền lợi; lợi ích, ích kỷ.
  to do something in (to) somebody's interest(s) — làm gì vì lợi ích của ai
 5. Lợi tức, tiền lãi.
 6. Tập thể cùng chung một quyền lợi.
  the steel interest — nhóm tư bản thép
  conflict of interest — mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn về quyền lợi

Thành ngữ

sửa

Ngoại động từ

sửa

interest ngoại động từ /ˈɪn.trɪst/

 1. Làm cho quan tâm, làm cho chú ý, làm cho thích thú.
 2. Liên quan đến, dính dáng đến.
  the fight against aggression interests all peoples — sự đấu tranh chống xâm lược liên quan đến mọi dân tộc
 3. Làm tham gia.
  to interest a finacier in an undertaking — làm cho một nhà tư bản tài chính tham gia một cuộc kinh doanh

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa