Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪs.ˈkeɪp/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

escape /ɪs.ˈkeɪp/

 1. Sự trốn thoát; phương tiện để trốn thoát, con đường thoát, lối thoát.
 2. Sự thoát ly thực tế; phương tiện để thoát ly thực tế.
 3. (Kỹ thuật) Sự thoát (hơi... ).
 4. Cây trồng mọc tự nhiên (không do gieo trồng... ).

Thành ngữ sửa

Ngoại động từ sửa

escape ngoại động từ /ɪs.ˈkeɪp/

 1. Trốn thoát, tránh thoát, thoát khỏi.
  to escape death — thoát chết
  to escape punishment — thoát khỏi sự trừng phạt
 2. Vô tình buột ra khỏi, thốt ra khỏi (cửa miệng... ) (lời nói... ).
  a scream escaped his lips — một tiếng thét buột ra khỏi cửa miệng anh ta, anh ta buột thét lên

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

escape nội động từ /ɪs.ˈkeɪp/

 1. Trốn thoát, thoát.
 2. Thoát ra (hơi... ).

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
escape
/ɛs.kap/
escape
/ɛs.kap/

escape gc /ɛs.kap/

 1. (Kiến trúc) Thân cột.
 2. (Kiến trúc) Gốc cột.

Tham khảo sửa