Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Canada  [ˈkɑːn.ˌdəkt]

Danh từSửa đổi

conduct /ˈkɑːn.ˌdəkt/

 1. Hạnh kiểm, tư cách, đạo đức, cách cư xử.
  good conduct — hạnh kiểm tốt
  bad conduct — hạnh kiểm xấu
 2. Sự chỉ đạo, điều khiển, hướng dẫn; quản lý.

Thành ngữSửa đổi

Động từSửa đổi

conduct /ˈkɑːn.ˌdəkt/

 1. Hướng dẫn
 2. Thực hiện
  conduct an experiment — thực hiện một cuộc thí nghiệm
 3. Chỉ huy, chỉ đạo, điều khiển; quản, quản lý, trông nom.
  to conduct an army — chỉ huy một đạo quân
  to conduct an orchestra — điều khiển một dàn nhạc
  to conduct an affair — quản lý một công việc
 4. to conduct oneself — cư xử, hành xử, ăn ở
  to conduct onself well — cư xử tốt
 5. (Vật lý) Dẫn.
  to conduct heatdẫn nhiệt

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi