Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ hiə̰ʔn˨˩tʰɨ̰k˨˨ hiə̰ŋ˨˨tʰɨk˨˩˨ hiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ hiən˨˨tʰɨ̰k˨˨ hiə̰n˨˨

Động từ Sửa đổi

thực hiện

  1. Làm cho trở thành cái có thật bằng hoạt động cụ thể.
    Thực hiện chủ trương của cấp trên.
  2. Làm theo trình tự, thao tác nhất định.
    Thực hiện phép tính.
    Thực hiện ca phẫu thuật phức tạp.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi