Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨḭ˧˩˧ ɗa̰ːʔw˨˩ʨi˧˩˨ ɗa̰ːw˨˨ʨi˨˩˦ ɗaːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨi˧˩ ɗaːw˨˨ʨi˧˩ ɗa̰ːw˨˨ʨḭʔ˧˩ ɗa̰ːw˨˨

Động từ Sửa đổi

chỉ đạo

  1. Hướng dẫn theo đường hướng, chủ trương nhất định.
    Chỉ đạo phong trào.
    Chỉ đạo sát sao.
    Ban chỉ đạo.

Tham khảo Sửa đổi