Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈmɪnts/

Danh từ sửa

mince /ˈmɪnts/

 1. Thịt băm, thịt thái nhỏ, thịt vụn.
  mince of beef — thịt bò thái nhỏ

Ngoại động từ sửa

mince ngoại động từ /ˈmɪnts/

 1. Băm, thái nhỏ, cắt nhỏ.
 2. Nói õng ẹo.

Chia động từ sửa

Nội động từ sửa

mince nội động từ /ˈmɪnts/

 1. Đi đứng õng ẹo, nói õng ẹo, nói uốn éo.

Thành ngữ sửa

Chia động từ sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực mince
/mɛ̃s/
minces
/mɛ̃s/
Giống cái mince
/mɛ̃s/
minces
/mɛ̃s/

mince /mɛ̃s/

 1. Mỏng.
  Etoffe mince — vải mỏng
 2. Mảnh, mảnh khảnh.
  Mince filet d’eau — tia nước mảnh
  Fillette mince — thiếu nữ mảnh khảnh
 3. Ít ỏi, xoàng.
  Revenu mince — thu nhập xoàng

Trái nghĩa sửa

Phó từ sửa

mince

 1. (Peindre mince) Sơn từng lớp mỏng.

Thán từ sửa

mince /mɛ̃s/

 1. Ủa!, lạ chửa!

Tham khảo sửa