Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swa̤ːŋ˨˩swaːŋ˧˧swaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
swaŋ˧˧

Tính từ sửa

xoàng

  1. bình thường, tạm được hoặc không được giỏi
    Cái đó cũng xoàng thôi

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)