Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

minced

  1. Quá khứphân từ quá khứ của mince

Chia động từSửa đổi