Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤ŋ˨˩ ləːp˧˥tɨŋ˧˧ lə̰ːp˩˧tɨŋ˨˩ ləːp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tɨŋ˧˧ ləːp˩˩tɨŋ˧˧ lə̰ːp˩˧

Tiếng Seneca Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi