Tiếng Anh sửa

 
first

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈfɜːst/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

first /ˈfɜːst/

 1. Thứ nhất.

Thành ngữ sửa

Phó từ sửa

first /ˈfɜːst/

 1. Trước tiên, trước hết.
 2. Trước.
  must get this done first — phải làm việc này trước
 3. Đầu tiên, lần đầu.
  where did you see him first? — lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?
 4. Đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản.
  first principles — nguyên tắc cơ bản
 5. Thà.
  he'd die first before betraying his cause — anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình

Từ dẫn xuất sửa

Thành ngữ sửa

Danh từ sửa

first /ˈfɜːst/

 1. Người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất.
  the first in arrive was Mr X — người đến đầu tiên là ông X
 2. Ngày mùng một.
  the first of January — ngày mùng một tháng Giêng
 3. Buổi đầu, lúc đầu.
  at first — đầu tiên, trước hết
  from the first — từ lúc ban đầu
  from first to lasi — từ đầu đến cuối
 4. (Số nhiều) Hàng loại đặc biệt (bơ, bột).
 5. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; kỹ thuật) Số một (máy nổ...).

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

Tham khảo sửa